NADLEŽNOST Zavoda je:

 

1. U?estvuje u izradi, pra?enju i vrednovanju novih nastavnih planova i programa:

 • Predla¸e nove nastavne planove i programe, izmjene i dopune nastavnih planova i programa (koji obuhvataju ciljeve, sadr¸aje, metodi?ke preporuke, i u dodatku programa preporu?enu opremu i sredstva, te potrebna znanja kadrova);
 • Evaluira ostvarivost i uskla?enost nastavnih programa u odnosu na postavljene ciljeve op¨teg kurikuluma;
 • Analizira, prati, evaluira primjenu novih programa;
 • Podr¸ava uvo?enje demokratskih i gra?anskih vrijednosti u sadr¸aje obrazovnih programa, analizira stepen mogu?ih korelacija u sadr¸ajima izme?u predmetnih programa i podsti?e interdisciplinarni rad;
 • Poma¸e u pripremi i izradi ¨kolskog kurikuluma, na zahtjev ¨kole;
 • Prati i vrednuje uvedene promjene i nudi povratne informacije organima i institucijama, nadl¸enim za odluke u ¨kolskom sistemu;
 • Obavlja druge zadatke po zahtjevu Ministarstva.

 

2. Organizuje obuku za nastavnike, stru?ne saradnike i direktore, certificira, licencira i akreditira nastavnike, stru?ne saradnike i direktore za odgojno-obrazovni proces; osigurava mogu?nosti za kontinuirani profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju i preduvjete za dobru pedago¨ku praksu kroz razli?ite aktivnosti i oblike stru?nog usavr¨avanja putem:

 

 • Seminara, savjetovanja, okruglih stolova, radnih sastanaka, konsultacija;
 • Odre?ivanja mentorstva, organizacije i pra?enja rada pripravnika i mentora;
 • Studijskih posjeta;
 • Izdavanja priru?nika;
 • Izdavanja ?asopisa sa primjerima dobre prakse;
 • Informiranja na Web stranama Zavoda;
 • Preporuka iz stru?ne i metodi?ke literature.

 

3. Prati i vrednuje kvalitet odgojno-obrazovnog rada u ¨koli:

 • Izra?uje, definira indikatore kvaliteta u obrazovanju;
 • Usagla¨ava indikatore kvaliteta za klju?ne oblasti rada ¨kole za internu i eksternu evaluaciju;
 • Savjetuje u procesu izrade razvojnog plana ¨kole;
 • Evaluira stanje odgojno-obrazovnog procesa na standardiziran i kontinuiran na?in (primjenom instrumenata za evaluaciju), podsti?e prilago?avanje nastavog procesa savremenim pedago¨kim teorijama i praksi);
 • Organizuje, provodi i evaluira eksternu i internu provjeru znanja i postignu?a u?enika u skladu sa zakonima o obrazovanju;
 • Podsti?e, razvija i evaluira proces uklju?ivanja djece sa posebnim potrebama u ¨kolski sistem u saradnji sa Ministarstvom;
 • Evaluira proces uklju?ivanja romske djece u ¨kolski sistem u saradnji sa Ministarstvom;
 • Formira i odr¸ava razli?ite baze podataka za potrebe analize, pra?enja i evaluacije ¨kolske prakse.

 

4. Vr¨i istra¸ivanja za vlastite potrebe ili po zahtjevu Vlade, Ministarstva i Univerziteta:

 • Definira prioritetne istra¸iva?ke probleme, u skladu sa potrebama pedago¨ke prakse;
 • Kontinuirano prati i sakuplja podatke i va¸ne informacije (iz pedago¨ke prakse, ukupnog dru¨tvenog konteksta i literature) o funkcioniranju obrazovnog sistema u na¨oj zemlji i svijetu;
 • Izra?uje instrumente za analizu pedago¨kih pitanja i problema;
 • Inicira i definira nacrte istra¸iva?kih projekata, kvalitativnih i kvantitativnih, za istra¸ivanje stavova javnog mnijenja prema obrazovanju (pojedina?nih elemenata i procesa unutar istog);
 • Inicira i definira nacrte projekata za (ne) posredna istra¸ivanja nastavnog procesa, njegovih elemenata i sudionika;
 • Analizira i interpretira rezultate istra¸ivanja i predla¸e rje¨enja za unapre?enje pedago¨ke prakse i polo¸aja obrazovnog sistema;
 • Izra?uje izvje¨taje za razli?ite korisnike, naru?ioce istra¸ivanja;
 • Publikuje i dostavlja korisnicima istra¸iva?ke izvje¨taje i druge informacije.

 

Aktivnosti Zavoda su u funkciji ostvarivanja ciljeva obrazovne reforme kroz stalno osiguravanje stru?nih informacija koje slu¸e kao polazi¨ta organima i institucijama nadle¸nim za odlu?ivanje i vo?enje obrazovne politike.