Svi dokumenti su u PDF formatu

Pedago¨ki standardi za vrti?e (2018)

Obrazac prijave na konkurs/natje?aj za upis u prvi razred srednje ¨kole

Eti?ki kodeks za istra¸ivanja sa djecom i o djeci u BiH

Poslovnik o radu Eti?kog tijela za multidisciplinarna istra¸ivanja

Obrazac za prijavu istra¸ivanja Eti?kom tijelu

Zakon o srednjem obrazovanju objavljen u "Slu¸benom glasniku Unsko-sanskog kantona" broj 17/2012 od 04.07.2012. godine (novi)

Zakon o osnovnom i op?em srednjem obrazovanju

Pedago¨ki standardi za SREDNJE OBRAZOVANJE 2004 - koji su jo¨ na snazi (ostalo zanemariti)

Pedago¨ki standardi za OSNOVNO OBRAZOVANJE 2012 - novi (ostalo zanemarite)

Pravilnik o stru?no-pedago¨kom nadzoru

Pravilnik smotre sposobnosti, znanja, stvarala¨tva i sporta u?enika Srednjih i Osnovnih ¨kola

Obrazac za nadzor - Priprema za stru?no-pedago¨ki nadzor - SPN1

Obrazac za nadzor - Predmet i okvir stru?no-pedago¨kog nadzora - SPN2

Obrazac za nadzor - Kurikulum (planiranje i programiranje)  SPN3

Obrazac za nadzor - Postignu?a (planiranje, programiranje, analiza, korektivne mjere) SPN4

Obrazac za nadzor - U?enje i pou?avanje - SPN5

Obrazac za nadzor - Zapisnik o izvr¨enom stru?no-pedago¨kom nadzoru - SPN6

Obrazac za nadzor - Nalaz o stru?no-pedago¨kom nadzoru - SPN7

Obrazac za nadzor - Zapisnik o izvr¨enom stru?nom nadzoru rada ¨kolske biblioteke - SPN8

Pravilnik o odgoju i obrazovanju, pra?enju i ocjenjivanu djece sa te¨ko?ama u razvoju

Zakon o pred¨kolskom odgoju i obrazovanju

Obrazac SPN10 - Śkolski menad¸ment

Obrazac za nadzor rada pripravnika/mentora/direktora/pedagoga SPN9

Obrazac za nadzor nad radom edukatora-rehabilitatora (Kurikulum) SPN3-ER

Obrazac za nadzor nad radom stru?nog saradnika edukatora-rehalibitatora (Planiranje) SPN4-ER

Pravilnik o polaganju stru?nog ispita (novi 2013)

Pravilnik s kriterijima za upis u?enika u prvi razred srednje ¨kole u Unsko-sanskom kantonu (Slu¸beni glasnik broj:6/2013)

Slu¸beni glasnik USK-a broj:21/2013 u kojem se nalaz slijede?i Pravilnici iz oblasti odgojno-obrazovnog rada: Pravilnik o upisu srednje ¨kole u registar (strana 39); Pravilnik o realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja...(strana 40).

Izmjena Pravilnika o realizaciji izleta, ekskurzija...